Email Us
 • Home
 • About Us
 • KOA Tennis
 • KOA Waterproof
 • KOA Insulation
 • KOA Pro Team
 • DIORITE Fire Protection
 •  


   
  Super-Emboss Insuluation
   
  Super-Emboss เป็นวัสดุฉนวนความร้อน ผลิตจากสารสังเคราะห์โพลีเอทธิลีน (Polyethylene) ลักษณะจะเป็นสีขาวขุ่นจึงมีความต้านทานรังสียูวีได้ดี และด้วยลักษณะของตัว Super-Emboss ถูกออกแบบให้มีลายที่เพิ่มความสวยงาม อีกทั้งยังมีคุณสมบัติช่วยในการสะท้อนเสียงออก ด้วยคุณสมบัติของ PE ชนิดเดียวกัน จึงตัดปัญหาเรื่องการร่อนของฉนวน และยังสามารถทนต่อการขีดข่วน ทำความสะอาดได้ง่าย โดยใช้ผ้าชุบน้ำในการเช็ดทำความสะอาด ไม่ต้องกังวลในเรื่องของความชื้นเพราะ Super- Emboss มีคุณสมบัติที่ทนต่อการซึมผ่านได้ดีมาก ไม่เป็นพิษต่อการสูดดม มีปริมาณควันที่น้อยมาก

  Super-Emboss จึงเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพ และบริษัท ก้าว เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดมีความยินดีที่จะนำเสนอ


  สเปคของฉนวนกันความร้อนแบบ P.E. (Polyethylene Foam)
  ผลิตภัณฑ์ :ฉนวน P.E. รุ่น SUPER EMBOSS, FR/UV , SUPER CELL , KOA-PE หรือ เทียบเท่า
  ฉนวน : ชนิด Polyethylene Foam ที่มีโครงสร้างเป็นเซลส์ปิด (Closed Cell) เพื่อป้องกันความชื้นและความร้อนไม่สามารถทะลุผ่านไปได้
   
  วัตถุดิบ : ผลิตจาก Low Density Polyethylene (LD PE) ซึ่งมีคุณสมบัติ เป็นเทอร์โม พลาสติก ที่เมื่อนำมาขึ้นรูปแล้วสามารถเอามาหลอมเป็นวัตถุดิบเดิมได้อีก (Recycle) และกระบวนการผลิตต้องไม่ใช้สาร CFC ที่เป็นอันตรายต่อชั้นบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
   
  คุณสมบัติ : - มีส่วนผสมของสารไม่ลามไฟ (Fire Retardant)
  - ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 36 kg/m3
  - ค่าการนำความร้อน (K-Value)=0.030 W/mk. อุณหภูมิที่ 25oC
  - ค่าการต้านทานการซึมผ่านไอน้ำ(u) >3500 ที่อุณหภูมิใช้งานระหว่าง -80 oC ถึง 85oC
  - มีความต้านทานต่อสารเคมีทุกชนิด
  - มีสาร ANTI UV
  ความหนา : 5 mm. รุ่น SUPER EMBOSS
  การติดตั้ง : ติดตั้งโดยติดด้วยกาว P.E. Foam Glue ตามกรรมวิธีของบริษัท ก้าว เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
  การรับรองผลิตภัณฑ์
  ก่อนใช้งานจะต้องทำหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ออกโดยบริษัทผู้ผลิต และตัวอย่างมาแสดงเพื่อยืนยันว่าปลอดสาร CFC
  การรับประกัน
  เมื่อส่งมอบงานจะต้องมีหนังสือรับประกันคุณภาพวัสดุระยะเวลา 5 ปี และการติดตั้งในเวลา 2 ปี ส่งมอบต่อผู้ควบคุมงาน

  ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของฉนวน


  คุณสมบัติ
  ฉนวน PE. FOAM
  ฉนวน PU. FOAM
  ฉนวนใยแก้ว
  เยื่อกระดาษ
  1. โครงสร้างเซล
  (Cell Structure)
  เซลเปิด
  (Closed Cell)
  เซลกึงปิด-เปิด
  (Semi-Closed Cell)
  เซลเปิด
  Open Cell
  เซลเปิด
  Open Cell
  2. ความหนาแน่น
  (Density)
  33-45 kg./m3
  32-35 kg./m3
  16-32 kg./m3
  l 38-40 kg/m3
  3. ค่าการนำความร้อน
  (Thermal Conductivity)

  0.0298 W/mk.
  (Mean Temp 30oc)
  ตามมาตราฐาน
  Jisa 1413-1977
  0.028 W/mk.
  0.0329 W/mk.

  0.034 W/mk.
  (Mean Temp 25oc)
  4. อุณหภูมิใช้งาน
  (Tem perature)
  - 80oC ถึง + 85o C
  อุณหภูมิบนหลังคาเวลา
  12.00น-14.00น
  50-55o C ตามสภาพการใช้
  งานจริงไม่มีผลกระทบ
  ต่อฉนวน
  118oC ถึง 82o C
  -20o C ถึง 200o C
  - 75oC ถึง 250o C
  5. ความต้านทานต่อสารเคมี
  (Chemical Resistance)
  ดีเยี่ยม
  เนื่องจากเป็นพลาสติก
  Polyethylene ไม่ทำปฎิกริยา
  กับสารเคมีทุกชนิด
  ไม่ดี
  ดี
  ดี
  6. ค่าการดูดซึมน้ำ
  (Water Absorption)
  ต่ำมาก
  เนื่องจากเป็นเซลปิดจากการ
  ทดสอบค่าต้านท่านการซึม
  ผ่านของไอน้ำมากกว่า 3000
  ตามมาตราฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
  สูง
  เป็นเซลกึ่งปิดกึ่งเปิด
  เนื่องจากเนื้อฉนวนบางส่วน
  เป็นเซลเปิด
  สูงมาก
  เนื่องจากเป็นเซลเปิด
  เหมือนฟองน้ำ
  สูงมาก
  เนื่องจากเป็นเซลเปิด
  เหมือนฟองน้ำ

  7. การติดไฟ
  (Flammability)
  ไม่ติดไฟ
  ตามมาตราฐานการทดสอบ
  ASTM D 635
  (กรมวิทยาศาสตร์)
  ติดไฟ
  ไม่ติดไฟ
  ไม่ติดไฟ
  8. การเกิดควันพิษและ
  ปริมาณควัน
  (Toxity in fire and
  smoke density)
  ไม่เป็นพิษควันน้อยกลิ่นคล้าย
  เทียนไขตามหนังสือความรู้ เรื่องพลาสติก
  ปริมาณควันมากเป็นพิษ
  N.A
  N.A
  9. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  และสภาพของวัสดุ
  สามารถนำวัสดุเหลือใช้นำมา
  ผลิตใหม่ได้เนื่องจากเมื่อหลอม
  ละลายในความร้อนสูงจะแปร
  สภาพกลับเป็นพลาสติก
  เศษวัสดุที่เหลือใช้ไม่สามารถ
  นำกลับมาใช้ใหม่ได้เนื่อง
  จากผลมสารเคมีให้พองตัว

  เมื่อใช้ระยะหนึ่งเส้นใย
  จะเริ่มหลุดร่วงและเป็น
  ฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
  เมื่อสัมผัสผิวหนัง จะ
  ระคายเคือง เมื่อสูดดม
  จะเป็นมะเร็งในปอด
  ตามหนังสือ VICTIMS
  OF FISRROLASS
  ไม่กระทบต่อ
  สิ่งแวดล้อมเนื่องจาก
  เป็นกระดาษ

  10. อายุการใช้งาน
  (Working-lite)
  อายุการใช้งานยาวนาน ไม่แปร
  สภาพเนื่องจากเป็นพลาสติก
  น้ำหนักตัวฉนวนเบาและติด
  บนแปยาวตลอดทั้งแผ่นหลังคา
  โอกาสหลุดร่วงยาก
  ภายใน 2-3 ปี จะหลุดเป็นผง
  เนื่องจากตัวฉนวนสามารถ
  ดูดซึมความชื้นในอากาศ
  เนื่องจากเป็นฉนวนเซล
  เปิดความชื้นสามารถ
  สะสมภายในตัวฉนวน
  ทำให้การที่ผสมใยแก้ว
  เสื่อมสภาพทำให้ตัว
  ฉนวนฟุงกระจาย
  เนื่องจากเป็นฉนวน
  เซลเปิดความชื้น
  สะสมภายในตัวฉนวน
  ทำให้เยื่อกระดาษที่
  เป็นเศษใยหลุดร่วง
  11.การป้องกันเสียง
  ดี
  จากการทดสอบของ
  สำนักงานมาตรฐาน
  ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  ดี
  ดี
  ดี
   
  Physical Properties and Test Standards of PE Insulation
  ตารางแสดงคุณสมบัติทางกายภาพของ ฉนวนกันความร้อน PE Insulation
  PROPERTY
  STANDARD OF TEST
  RESULT OF TEST
  Cell structrue
  22
  Very fine, closed cell
  Appearent dinsity
  ISO 845 : 1988 (E)
  33-50 kg/m3
  Thermal conductivity

  at mean temp. 25oC
  ASTM C 177
  0.030 W/Mk
  Service temp. rangge
  22
  -80o C to + 85o C
  Water vapour diffusion

  resistance (-number)
  DIN 52.615
  3500
  Water absorption
  ASTM D 1667
  DIN 53434
  <2.0 % after 28 days
  Flammability
  ASTM D 635-91 BS 476 part 7
  self extinguishing
  B1 Flame-spread class 1
  Smoke density
  ASTM E 84
  80, class A
  Toxicity in fire
  22
  Virtually none
  Chemical resistance
  ASTM 543
  BS 4618
  Excellent
  Flexibility
  BS 4433
  Good
  Ozone resistance
  ASTM D 1171

  BS 5173
  Excellent
  U.V. resistance
  22
  Excellent with paint
  Odour
  22
  Odourless

  Physical Properties : Super-Emboss

  Characteristics : Conclusions : Method :
  GENERAL :    
  Cleaning Easy  
  Cell Structure Closed ; very fine  
  Specific Density (Foam) 30-50 kg/m3 ISO 845 1988 (E)
  UV-Resistance Excellent, with paint / PE 100 % ASTM G 53
  Specific Density (Film) 750-820 kg/m3 ISO 845 1988 (E)
  Chemical Resistance Excellent ASTM 543
      BS 4618
  Temperature Range -80 oC to + 85 oC  
  Flexibility Good BS 4433
  Ozone Resistance Excellent ASTM D 1171
      BS 5173
  Scratch Resistance Excellent  
  SAFETY :    
  Toxicity at Total Combustion Virtually none <0.09 %
  Flammability Self Extinguishing : ASTM D-635-91
      BS-476 Pt6 Pt7
      UL-94
  ECONOMY :    
  Thermal Conductivity 0.024 W/mk ASTM C 177
  Water vapour Diffusion Resistance (u) <3500 DIN 52615
  Water Absorption (mg/cm3) Foam Excellent ASTM D-1667
  Vapour Barrier Not Required Inherent in the Product
  Exterior Finish Optional PE Sheet
  Water Absorption (mg/cm3) Film Excellent; Protect 100% ASTM D-1667